Wat zijn onze doelstellingen?

Het bevorderen van de bijenteelt – in de meest ruime betekenis – beschouwen wij als onze belangrijkste opgave. Wij trachten dit te realiseren door o.a.


  • Het organiseren en ondersteunen van cursussen en voordrachten in het kader van de theoretische en praktische opleiding van de imkers
  •  Het demonstreren van praktijktoepassingen en het vulgariseren van de resultaten van fundamenteel, toegepast en praktijkonderzoek. Hiertoe sloten wij o.m. een samenwerkingsverband met het ‘Vlaams Vulgarisatiecentrum voor Bijenteelt vzw’ (VVCB vzw) en geven wij maandelijks een vaktijdschrift, ‘De Vlaamse Imker’, uit.
  •  Het opzetten, uitvoeren en opvolgen van selectieprogramma’s voor het behoud van raszuivere bijen, het verstrekken van teeltmateriaal aan de imkers en het bieden van de noodzakelijke ondersteuning in het kader van het herstel en behoud van de bijenpopulaties.
  •  Het stimuleren van de sociale omgang tussen de imkers onderling en daarbuiten.

Daarnaast wensen wij actief mee te werken aan het in stand houden van een evenwichtig leefmilieu. Wij zetten ons in voor het bevorderen van de biodiversiteit en stimuleren de inzet van onze imkers in het kader van de bestuiving van diverse gewassen. Een positieve samenwerking met o.m. natuur- en landbouworganisaties is hierbij een van onze prioriteiten.

Hoe is A.V.I. vzw georganiseerd?

De vereniging wordt bestuurd door volgende groepen, voorgesteld of gekozen door de leden:

1. De Algemene Vergadering (AV)

die toezicht houdt op de werking van de Raad van Bestuur en specifieke bevoegdheden heeft, vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.

3. De financiële controleurs

Die instaan voor de jaarlijkse controle van de financiën van de vereniging. Zij rapporteren naar de Algemene Vergadering

2. De Raad Van Bestuur (RVB)

die bevoegd is voor het beheren van de belangen van de vereniging, in opdracht van de Algemene Vergadering.

Kijk op onze wie is wie pagina >>

4. Werkgroepen

Die instaan voor het uitvoeren van een specifieke taak ter ondersteuning van de activiteiten van de vereniging. Zij rapporteren eveneens naar de Algemene Vergadering.

Wie is Wie bij AVI?

Tijdens de Statutaire Algemene Vergadering van 5 februari 2017 werden onderstaande raadsleden verkozen of bevestigd. Tevens werd Luc Aspeslagh verkozen tot nieuwe voorzitter van de vereniging, in opvolging van Jan Jespers.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur van 14 februari 2017 werd volgende taakverdeling onder de raadsleden uitgewerkt.

Samenstelling Raad van Bestuur & Functies van de Raadsleden

Hieronder de taakverdeling binnen de Raad van Restuur en de verantwoordelijken en afgevaardigden buiten de Raad van Bestuur.

Raad Van Bestuur

Luc Aspeslagh

Luc Aspeslagh
Voorzitter RVB

Vertegenwoordiger Toezichtcomité Bijenteeltprogramma
Coördinatie Verenigingen

Zepstraat 64, 2811 Hombeek
Tel. 015 42 12 99

Jan Reyntjes

Jan Reyntjes
Ondervoorzitter RVB

Floraliënlaan 290, 2600 Antwerpen

Tel.  03 230 86 24

Stijn Goris

Stijn Goris
Secretaris

Durmen 178, 9240 Zele

Jan Jespers

Jan Jespers
Penningmeester

Verantwoordelijke Educatieve Bijenstanden
Afgevaardigde BLUP project
Verantwoordelijke Vorming & Teeltstanden
Vertegenwoordiger Praktijkcentrum

Koolhof 24/18, 2320 Hoogstraten
+32 3 312 01 38

Paul Beullens

Paul Beullens
Verantwoordelijke Tijdschrift: 'De Vlaamse Imker'

Verantwoordelijke Ledenlijsten
Verantwoordelijke Teeltstanden
Afgevaardigde en vertegenwoordiger BLUP project
Vertegenwoordiger VVCB

Molenstraat 46, 2970 Schilde
Tel: 03 383 57 67

Eddy De Cock

Eddy De Cock
Bestuurslid

Binnendijkstraat 56
2880 Weert (Bornem)
GSM: 0476 25 29 48

Erik Goris

Erik Goris
Verantwoordelijke Gezondheidsdienst

Vertegenwoordiger Werkgroep FOD Gezondheid Bijen

Durmen 178
9240 Zele
Tel: 052/52 78 76
GSM: 0494 660 094

Laurent Ignoul

Laurent Ignoul
Juridische bijstand

Afgevaardigde BBF

Klaverheide 64, 2930 Brasschaat
Tel: 03 663 27 05
GSM: 0496 814 386

Baudouin Maricou

Baudouin Maricou
Vertegenwoordiger Copa-cogeca & Verzekeringen

Witte Bergenstraat 7,
3200 Aarschot
tel. 016 56 77 17