Privacy verklaring van AVI vzw

AVI vzw verzamelt en bewaart persoonlijke gegevens van de imkers (hierna leden genoemd) van de aangesloten imkerverenigingen in functie van eigen communicatie, het bekomen van subsidies en om boekhoudkundige redenen.

Hieronder lees je hoe AVI vzw, met maatschappelijke zetel te Zepstraat 64, 2811 Hombeek, jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van onze opdracht.

AVI vzw verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de leden te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens, waaronder tot 25 mei 2018 de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).

Hoe verzamelen wij persoonlijke gegevens?

AVI vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan ons meedeelt of die de aangesloten verenigingen aan ons meedelen in het kader van een door hen aangevraagde dienst en dit enkel als daar expliciete toestemming voor is.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken wij?

AVI vzw verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of een dienst die we aan onze leden verstrekken.

Wanneer en waarom verwerken wij persoonlijke gegevens?

 • Indien u hier de toestemming voor geeft
 • Indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren, bijvoorbeeld:
  • uw adres om een maandblad op te sturen of
  • uw emailadres om een e-mail te sturen
  • uw bankrekeningnummer om financiële steun uit te betalen in het kader van een prestatie van een opleiding of een uitbetaling van een schadedossier in de verzekeringen.
 • Als we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken (bijv. uw rijksregisternummer om een fiscaal attest te kunnen aanleveren).

Hoe behandelen wij uw persoonlijke gegevens?

 • Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.
 • Gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (tenzij er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragaaf hierboven).
 • We geven uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

Hoe lang bewaren wij persoonlijke gegevens?

We houden uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

Bewaren wij uw persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

Zijn uw contactgegevens onjuist dan kan u contact opnemen met onze ledenlijstverantwoordelijke via info@avi-bijen.be.

U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met info@avi-bijen.be.

U kan op elk moment uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van AVI vzw opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of opmerkingen? Mail naar info@avi-bijen.be of neem telefonisch contact op met de voorzitter of secretaris waarvan je de contactgegevens vindt op onze website www.bijen-avi.be.