Organisatie vormingsactiviteiten

Onderstaande regels - uitgezonderd die van de ‘evenementen‘ (punt 5) en sommige interne AVI-afspraken - zijn wettelijke voorschriften die nauwgezet moeten gerespecteerd worden, wil men in aanmerking komen voor subsidiëring ter zake door de Vlaamse overheid.

 

1. De erkenning als opleidingscentrum.

A.V.I. vzw is als gewestelijk centrum voor de opleiding en de bijscholing van imkers erkend door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.  Door deze erkenning kan A.V.I. vzw  gesubsidieerde vormingsactiviteiten organiseren voor de imkers. Dit geldt uitsluitend voor activiteiten georganiseerd  in Vlaanderen.


2. Verantwoordelijke voor de vormingsactiviteiten

In de schoot van de vereniging wordt een verantwoordelijke aangesteld die de administratieve formaliteiten vervult en als contactpersoon optreedt met de overheid. Hij/zij wordt aangesteld door de Raad van Bestuur van AVI vzw. De huidige verantwoordelijke is

Jan Jespers

Scholingsverantwoordelijke

Koolhof 24/18, 2320 Hoogstraten, email: janjespers2018@gmail.com, Tel: +32 3 312 01 38

3. Algemene richtlijnen bij het aanvragen van een scholingsactiviteiten

Bij het aanvragen van elke scholingsactiviteit dienen volgende regels nauwkeurig gevolgd:

 • De te gebruiken aanvraagformulieren kunnen via e-mail bekomen worden bij de verantwoordelijke van de scholing of gedownload via het internet. Alle rubrieken van het aanvraagformulier moeten nauwgezet ingevuld worden.
 • Mail het aanvraagformulier, minstens twee maanden vóór de geplande datum van de activiteit, naar de scholingsverantwoordelijke.
 • Samen met de goedkeuring, door AVI vzw, ontvangt de aanvrager het formulier A7 van het ministerie, dat door de voordrachtgever/lesgever moet ondertekend worden en waarop hij/zij bepaalt op welke wijze de vergoeding wordt uitbetaald. Er zijn vier mogelijkheden:
   
  • De voordracht- of lesgever wenst dat de vergoeding gestort wordt op zijn of haar bankrekeningnummer. Het voorziene vakje op het A7-formulier wordt aangekruist en de organiserende vereniging voegt een betalingsbewijs van de bank bij het ondertekende document.
  • De vergoeding wordt contant uitbetaald. Het uitbetaalde bedrag wordt ingevuld op het A7-formulier. Door het ondertekenen van het document bevestigt de les- of voordrachtgever de ontvangst.  
  • Indien de les- of voordrachtgever geen vergoeding wenst, is het voldoende het voorziene vakje aan te kruisen.
  • De les- of voordrachtgever wenst zijn/haar vergoeding af te staan aan bv. zijn/haar vereniging. In dat geval moet de begunstigde vermeld worden.
 • De organiserende vereniging betaalt de voorziene vergoeding aan de voordrachtgever zoals hij/zij  hierboven bepaald heeft:
  • ofwel contant, onmiddellijk na de voordracht of les
  • ofwel door middel van een overschrijving. In dit geval moet dus bij het A7-formulier een afschrift van de bank gevoegd worden, waaruit blijkt dat de voordrachtgever zijn vergoeding wel degelijk ontvangen heeft.
 • Onmiddellijk nadat de vormingsactiviteit heeft plaats gehad, moet het formulier A7, volledig ingevuld overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van de scholing.
 • Zodra A.V.I. vzw. de vergoeding van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap heeft ontvangen zal zij de vereniging uitbetalen. (vergoeding voordrachtgever + ½ van de werkingskosten.) Let op: Alle formulieren moeten in orde zijn en op tijd binnen gestuurd zijn, voor er vergoedingen uitgekeerd worden.
 • De voordrachtgever moet een erkenningsnummer hebben van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, zo niet worden er geen vergoedingen uitbetaald.

4.  Wat kan een lid van A.V.I. vzw. aanvragen?

a. Korte vormingsactiviteiten  (voordracht)

  • Wat is een ‘korte vormingsactiviteit’?

   Bijeenkomsten waarop een bepaald onderwerp in verband met de landbouwsector of bijenteelt onder leiding van een erkend voordrachtgever wordt uitgediept. Dat kan o.m. in de vorm van een studievergadering,  een geleid bezoek, een panelgesprek of een voordracht gebeuren.

  • De inrichtende vereniging
    
   • stelt een lokaal ter beschikking dat geschikt is om op een comfortabele manier een vergadering in te organiseren.
   • zorgt voor de nodige materialen en didactische hulpmiddelen.
   • controleert of de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in orde is.
   • contacteert de voordrachtgevers
   • voorziet drank voor de voordrachtgever
   • is verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de aanvragen en - na afloop - het opsturen van de A7.
     
  • Waaraan moet een korte vormingsactiviteit voldoen ?
    
   • Bij de aankondiging  van de activiteit moet steeds, op een duidelijke zichtbare manier, vermeld worden:

 

‘Gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

de Europese Unie en A.V.I. vzw.’

 

   • De activiteit moet minstens één uur en mag maximaal drie uur duren
   • Er moeten minstens 10 volwassen, niet leerplichtige imkers en/of landbouwers aanwezig zijn.
   • Tijdens de vormingsactiviteit moet een verantwoordelijke op het  ogenblik van de activiteit ter plaatse of telefonisch bereikbaar zijn. 
   • Tijdens de activiteit moet, wanneer het om een voordracht gaat,  een korte inhoud ervan ter beschikking zijn.
   • Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn, als er controle is geweest door de bevoegde overheid of als de activiteit niet plaats vond, moet de scholingsverantwoordelijke onmiddellijk verwittigd worden.

b. Cursussen

  • Wat aanvaardt men als ‘cursus’?

   Een cursus moet bestaan uit een reeks lesuren, die een samenhangend geheel van theoretische en/of praktijklessen vormen. Ze zijn bestemd zijn voor eenzelfde groep deelnemers en gewijd aan één of meer algemene of specifieke onderwerpen met betrekking tot  landbouwactiviteiten. De lessenreeks moet worden gevolgd door een cursustest.

  • Hoe vraag je een cursus aan?

   Voor het organiseren van een cursus neem je best vooraf contact op met de scholingsverantwoordelijke.

  • De inrichtende vereniging

   • Zorgt voor een lokaal dat geschikt is om er op een comfortabele manier een lessenreeks te organiseren. (vb. school, Cultureel Centrum, Educatieve bijenstand, enz.)
   • Bepaalt in overleg met de scholingsverantwoordelijke het programma, de lessenrooster en de lesgevers.
   • Verzorgt de nodige propaganda via de beschikbare media.
   • Is verantwoordelijk voor het invullen van de wettelijk verplichte documenten tijdens de lessen (wordt toegelicht)
   • Zorgt voor het nodige didactisch materiaal, inclusief het ter beschikking stellen van de cursusteksten.
   • Controleert of de verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid in orde is en zorgt er voor dat er tijdens elke les een plaatselijke verantwoordelijke van de vereniging  aanwezig is.
   • Verwittigt onmiddellijk de scholingsverantwoordelijke bij het niet aanwezig zijn van de lesgever of bij controle van een afgevaardigde van het ministerie.
     
  • Voorwaarden waaraan een cursus moet voldoen
    
   • Bij de aankondiging van de cursus moet steeds, op een duidelijkzichtbare manier, vermeld worden:

 

‘Gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

de Europese Unie en A.V.I. v.z.w.’

 

   • Er moeten tijdens elke les, minstens 10 volwassen, niet leerplichtige, imkers of   landbouwers aanwezig zijn. Over gans de cursus moeten er minstens 10  deelnemers zijn die meer dan 75 % van alle lesuren aanwezig waren en cursustest aflegden.
   • Alle cursussen moeten minimum 2 en maximum 8 lesuren per dag omvatten.
   • Minstens 5% van de lesuren moeten worden besteed aan onderwerpen die verband houden met milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden.
   • De minimumduur van een cursus bedraagt 20 lesuren én 1 uur cursustest.
   • Elke deelnemer moet er een korte inhoud van elk besproken onderwerp ontvangen.
     
  • De vormingsdienst van AVI. vzw. zorgt voor
    
   • De contacten met de inrichters van de cursus.
   • De afwikkeling van de bijhorende administratie, zoals het aanvragen van de cursus, het ter beschikking stellen van de nodige documenten, assistentie bij het invullen ervan en de correspondentie met het Ministerie.
   • Hulp bij het opmaken van de lessenreeks en het zoeken van geschikte lesgevers.
   • Een duidelijk overzicht van de financiële tegemoetkomingen.


5. AVI-steun aan evenementen georganiseerd door bij haar aangesloten verenigingen

Om de bijenteelt, uw vereniging en/of A.V.I. vzw. te promoten, organiseren of nemen imkerverenigingen deel aan plaatselijke of regionale tentoonstellingen en/of activiteiten. A.V.I. vzw. wil dergelijke initiatieven aanmoedigen en  financieel steunen.

 • Voorwaarden om van de steun te genieten
   
  • De activiteit moet georganiseerd worden door een vereniging aangesloten bij A.V.I. v.z.w.
  • Ze moet betrekking hebben op de bijenteelt en toegankelijk zijn voor iedereen (bezoeken van schoolkinderen komen niet in aanmerking).
  • Tijdens de activiteit dienen folders voor de bezoekers ter beschikking te zijn, die informatie geven over de bijenteelt, uw imkervereniging en/of A.V.I. vzw.
  • De aanvraag moet vooraf  gebeuren bij de AVI-verantwoordelijke voor de vorming
  • Na de activiteit, maak je een verslag en stuur je dat samen met een uitgedeelde folder naar de vormingsverantwoordelijke.
    
 • Vergoeding:

  Na goedkeuring van de activiteit door de Raad van Bestuur van A.V.I. vzw. gaat de verantwoordelijke van de scholing over tot de betaling van:
   
  • 25 € voor een activiteit die samen met een andere vereniging georganiseerd wordt
  • 25 € per dag (met een max. van 50 €) voor een activiteit die alléén georganiseerd wordt