AVI Imkerverzekering:

De ‘Algemene Vlaamse Imkervereniging v.z.w.’ (AVI vzw) biedt de meest volledige verzekering aan. AVI vzw heeft bij D.V.V. een verzekeringspolis “Sport & Ontspanning” ondertekend waardoor zowel de leden als de bestuursleden van de aangesloten verenigingen voor alle imkeractiviteiten heel het jaar door verzekerd zijn.

Wat te doen bij een ongeval?

 1. Verwittig zo snel mogelijk een bestuurslid van de vereniging waar je lid bent.
 2. Het bestuurslid neemt zo vlug mogelijk (binnen de 8 werkdagen na het ongeval) contact via info@bijen-avi.be.
De aangifte van het schadegeval
 1. De verantwoordelijke “Verzekering” bespreekt met het slachtoffer de ongevalaangifte en bezorgt een “Formulier (Lichamelijke) Schade” aan de getroffene.
 2. Het slachtoffer vult de voorzijde van het formulier volledig in en ondertekent zijn verklaring.
 3. Bij lichamelijke letsels, waarbij medische hulp werd toegediend, laat het slachtoffer ook de achterzijde van het formulier volledig invullen en ondertekenen door de behandelende geneesheer.
 4. Het origineel, volledig ingevuld formulier wordt zo snel mogelijk terugbezorgd aan de verantwoordelijke “Verzekering”, die dan de ongevalaangifte neerlegt bij de zetel van het DVV kantoor.
 5. DVV zal een dossier openen en het slachtoffer schriftelijk op de hoogte houden van de status hiervan.
 6. Het slachtoffer legt een dossier aan met afschriften van alle documenten die betrekking hebben tot zijn ongeval (betaalbewijzen, onkostennota’s, uitkeringen en dergelijke).

 

Wat dekt de verzekering Sport & Ontspanning?

 • Verzekert sportclubs en andere verenigingen
 • Verzekert leden en bestuurders van verenigingen het hele jaar door (dus niet enkel tijdens een bepaalde activiteit)
 • Vergoedt zowel:
  • schade die een lid of bestuurder lijdt: lichamelijke schade
  • schade die een lid of bestuurder veroorzaakt: lichamelijke en materiële schade van derde wordt vergoed
 • Biedt ook een verzekering rechtsbijstand.
 • Extra voordeel
  • Geen tijdelijke verzekering meer nodig; De verzekering Sport & Ontspanning van DVV verzekert ook de tijdelijke activiteiten die een club of vereniging organiseert (diner, fuif, tentoonstelling). U hoeft dus geen bijkomende verzekering meer te sluiten voor dit type activiteit.

ENKELE BEGRIPPEN (uit de Algemene Voorwaarden)

Derde:

Alle andere natuurlijke of rechtspersonen dan:

 • de verzekeringnemer
 • de aansprakelijke verzekerde en zijn inwonende gezinsleden
Franchise:

Deel van de schadevergoeding dat per schadegeval ten laste blijft van de verzekerde en waarvan het bedrag bepaald wordt in de bijzondere voorwaarden.

Minimumdrempel:

Drempel die aanduidt dat de waarborg slechts geldt als het belang van het geschil, indien uit te drukken in geld, groter is dan het vermelde bedrag.

Lichamelijk Ongeval:

Een plotse gebeurtenis die een lichamelijk letsel veroorzaakt of het overlijden tot gevolg heeft en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken uitwendig is aan het organisme van de verzekerde.

Reddingskosten:

De kosten die voortvloeien uit de door ons gevraagde maatregelen om de gevolgen van een gedekt schadegeval te voorkomen of te beperken.

Schade:

Onder lichamelijke schade verstaan wij: de financiële en morele gevolgen van een lichamelijk letsel van een persoon, zoals het inkomensverlies, de medische-, transport- en begrafeniskosten en andere dergelijke schade.
Onder stoffelijke schade verstaan wij: elke beschadiging, vernieling of verlies van zaken of iedere schade geleden door dieren.
Onder onstoffelijke schade verstaan wij: ieder financieel nadeel dat voortvloeit uit de derving van de voordelen verbonden aan de uitoefening van een recht, het genot van een goed of een dienst zoals het verlies van winst, van cliënteel of van marktaandeel, toename van de algemene onkosten, productieverlies of gebruiksderving van goederen.
Onder onstoffelijke gevolgschade verstaan wij: onstoffelijke schade die het gevolg is van door deze polis verzekerde lichamelijke of stoffelijke schade.

Schadegeval:

Voor de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid verstaan wij onder schadegeval: het zich voordoen van schade die verzekerd wordt in deze polis. Alle schade die voortvloeit uit eenzelfde schadeverwekkende oorzaak wordt, ongeacht de aard ervan en het aantal schadelijders, beschouwd als één schadegeval. Dit schadegeval wordt geacht zich te hebben voorgedaan tijdens het verzekeringsjaar waarin de eerste schade zich heeft voorgedaan en wordt integraal aan dit verzekeringsjaar toegekend.

Voor de verzekering rechtsbijstand verstaan wij onder schadegeval een geschil. Dit is een conflictsituatie waarin de belangen van de verzekerde strijdig zijn met die van een derde en waarbij de verzekerde ertoe gebracht wordt een recht te doen gelden of zich tegen een aanspraak te verzetten.

Vormt één geschil: het geheel van de verzekerde betwistingen die eenzelfde oorzaak hebben, ongeacht het aantal verzekerden.

Beknopte inhoud van de verzekeringspolis

Verzekerde imkeractiviteiten
 • gemeenschappelijke verplaatsingen + verblijf ter plaatse
 • vergaderingen
 • uitstappen
 • tijdelijke activiteiten ter ondersteuning van de verzekerde hoofdactiviteit
 • Zijn automatisch verzekerd: een eetfeest, een bal of een tentoonstelling
Zijn niet verzekerd
 • een handelsbeurs, braderie, stoet of Vlaamse kermis
 • voor andere tijdelijke activiteiten, of in geval van twijfel, maatschappij laten raadplegen via het secretariaat van de A.V.I. vzw.
Waarborgen per slachtoffer
 • Waarborg Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid

Lichamelijke schade  12.500.000 EUR
Stoffelijke schade   625.000 EUR
Franchise            125 EUR

 • Waarborg Rechtsbijstand

Verweer en verhaal   25.000 EUR
Minimumdrempel voor de waarborg verhaal 125 EUR
Onvermogen    7.500 EUR
Strafrechtelijke borgstelling  12.500 EUR
De bedragen volgen de consumptie-index met als basisindex 119,64 (op basis 100 in 1981) en gelden per schadegeval.

 • Waarborg Lichamelijke Ongevallen

Behandelingskosten    1.250 EUR
Vrijstelling                     25 EUR

Premie

Op het einde van elk verzekeringsjaar (31 oktober)zal de verzekeringnemer bij DVV verzekeringen aangifte doen van het aantal bestuurs- en gewone leden die tijdens het voorbije jaar bij de verzekeringnemer als lid waren inschreven.De premie wordt bepaald door het in de aangifte opgegeven aantal leden. De ledenlijst moet ten allen tijde facultatief beschikbaar zijn voor de maatschappij.

Vind een vereniging in je buurt

Bijenhouden doe je niet alleen! Zoek even naar de dichtstbijzijnde club…

Aangesloten verenigingen

etiket honing
Imker worden? Cursus volgen!

Is het proeven van honing uit eigen tuin je ultieme doel, dan volg je best een imkercursus.

Overzicht cursussen

Lid worden

Hoe word je lid van onze vereniging? Klik hier voor meer info.

Lid worden

Agenda

Klik hier voor het overzicht van onze toekomstige activiteiten

Kalender